Kursinformation

Vi utbildar inom sprängteknik, ADR och säkerhetsrådgivning. Här kan du läsa mer om våra kurser.

Sprängteknik.

Grundkurs i sprängteknik Klass A

48 lektioner  

Kursen är avsedd för “normala” sprängarbasar som arbetar yrkesmässigt med sprängarbete och har minst ett års praktik och ger en behörighet av klass A. Sprängkort utfärdas efter genomgången godkänd kurs för de arbeten som praktiken gäller. Kursen är även lämplig som informationskurs för byggledare, konsulter, planerare, kalkylerare, myndighetspersoner med flera. Den krävs även som en del av kompetenskraven på en ansvarig sprängarbetsledare.I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter AFS 2007:1 “Sprängarbete” har ökade krav på lektionstimmar, 48 timmar mot tidigare 40 timmar. Detta innebär längre kursdagar än övriga kurser. MSB´s D utbildning ingår i våra kurser. (Sprängning med pyrotekniska P2 produkter)


Förnyelse av sprängkort

Klass A 24 lektioner 

Sprängkortets giltighetstid är 10 år och måste innan dess förnyas genom en repetitionskurs som har tonvikten lagd på säkerhet, bestämmelser och produktnyheter.

För yrkesmässiga sprängarbasar med Sprängkort Klass A gäller en tredagarskurs

I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.


Grundkurs i sprängteknik (P2 krutbaserad sprängning) Klass A 48 lektioner 

Kursen är avsedd för “normala” sprängarbasar som arbetar yrkesmässigt med sprängarbete där krutbaserade verktyg ändvänds (P2) och har minst ett års praktik och ger en behörighet av klass A. Sprängkort med typen P2 utfärdas efter genomgången godkänd kurs för de arbeten som praktiken gäller. Se mera info på

http://www.royex.se/doc/utbildningsbroschyr-2017.pdf


Grundkurs för sprängning av mindre komplicerat slag

Klass B 32 lektioner 

För personer som arbetar med markarbeten, såsom skogs- och jordbruksarbeten, linjearbeten, gravgrävning, mindre schaktningsarbeten, krosspersonal och liknande, där sprängning ingått. Kursen innehåller flera praktiska moment.

Begränsat sprängkort utfärdas efter genomgången kurs med godkänt såväl teoretiskt som praktiskt prov samt minst två års dokumenterad, praktisk erfarenhet där sprängning ingått.

I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.


Sprängteknik för ovanjordsarbeten

40 lektioner 

En teknikkurs som ingår i kraven på behörighet för sprängning inom tätort ovanjord för sprängarbetsledare och sprängarbas som arbetar som “Ersättare för sprängarbetsledare”.

Deltagarna bör ha förkunskaper motsvarande Grundkurs i sprängteknik. Kursen behandlar pall-, plan- och rörgravssprängning såväl tekniskt som ekonomiskt. Lämpliga produkter för ovanjordssprängning behandlas liksom säkerhet och miljöpåverkan på omgivningen.

I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.


Sprängteknik för underjordsarbeten

40 lektioner 

En teknikkurs som ingår i kraven på behörighet för sprängning inom tätort underjord för Sprängarbetsledare och Sprängarbas som arbetar som “Ersättare för sprängarbetsledare”. Deltagarna bör ha förkunskaper motsvarande Grundkurs i sprängteknik. Kursen behandlar produkter, teknik, bestämmelser och säkerhet vid bergbyggande under mark med betoning på ort- och tunneldrivning.


Sprängteknik för sprängarbetsledare

40 lektioner 

Kursen är endast öppen för deltagare med godkänt resultat från såväl Grundkursen som Ovanjordskursen alternativt Underjordskursen. Enligt polismyndighetens föreskrifter krävs i tätort att såväl “Sprängarbetsledare” som “Ersättare för sprängarbetsledare” (ofta sprängarbas i tätort) ska ha genomgått utbildningen. Kursen behandlar försiktig sprängning i tätort, miljö- kvalitets- samt ansvarsfrågor.

I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.


Kurs för föreståndare för sprängämnesförråd

16 lektioner 

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter om förvaring och överföring av explosiv vara krävs alltid en föreståndare för förrådet för de explosiva varorna.

Kraven på föreståndarens kompetens har kraftigt skärpts de senaste åren bland annat innebärande att föreståndaren skall ha dokumenterad utbildning. Denna utbildning kan antingen vara Grundkurs i sprängteknik men det finns också denna särskilt framtagna kurs för föreståndare som inte spränger självständigt som sprängarbasar.

I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.


Kurs för sprängning med sprängklämman Safe-T-Cut / linsskarvar

24 lektioner

Kurs för personal som självständigt ska arbeta med sprängklämman Safe-T-Cut, som sprängarbasar. Rådet för Sprängteknisk Utbildning har fastlagt utökad kursplan från 16 till 24 timmar för denna typ av sprängarbasar. Kursen behandlar även sprängning med linskarvar.

Begränsat sprängkort utfärdas efter genomgången kurs med godkänt såväl teoretiskt som praktiskt prov samt minst två års dokumenterad, praktisk erfarenhet där sprängning ingått.

I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.


Repetitionskurs för sprängning med sprängklämman Safe-T-Cut / linsskarvar

Safe-T-Cut kursen ger behörighet till självständig sprängning med sprängklämma i tio år. Behörigheten skall därefter förnyas, vilket sker genom att genomgå denna repetitionsutbildning som behandlar såväl sprängklämman som linskarvar.

I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.


Grundkurs för sprängning av mindre komplicerat slag med gasgenererande kompositioner och krutdrivna verktyg avsedda för sönderdelning av berg och betong.

Klass B 24 lektioner 

För personer som arbetar med markarbeten, såsom skogs- och jordbruksarbeten, linjearbeten, gravgrävning, mindre schaktningsarbeten, och liknande, där spräckning ingått med gasgenererande kompositioner och krutdrivna verktyg. Kursen innehåller flera praktiska moment.

Begränsat sprängkort utfärdas efter genomgången kurs med godkänt såväl teoretiskt som praktiskt prov samt minst två års dokumenterad, praktisk erfarenhet där sprängning ingått.

Behörighet att använda krutpatroner enligt Arbetsmiljöverkets undantag enligt AFS 2007:1 samt enligt MSBFS 2016:3 utbildningskrav.

Från 2015-07-01 kommer det nya föreskrifter från MSB innebärande att man kommer att ställa utbildningskrav på i princip all användning av stora fyrverkerier och pyrotekniska produkter, bland annat krutpatroner.

Explosivutbildning har tillstånd från MSB att genomföra dessa utbildningar.

Explosivutbildning AB kommer med anledning av detta att arrangera utbildningar för användning av krutpatronerna som går under benämningen P2 i föreskrifterna. Utbildningen som ska vara godkänd av MSB blir på 3 dagar. I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch. Utbildningen berättigar till Sprängkort Klass B efter fullgjord pratik. Utbildningen görs i samarbete med leverantören, Etken AB, som redan tidigare efterlyst längre utbildningar för sina produkter för en säker och optimal användning.

 


 Föreståndare  för tillverkning av sprängämne med laddtruck

5 dagar internat

Kursen vänder sig till er som kommer i kontakt med mobil tillverkning av explosiva ämnen i ert arbete samt förrådshantering av civila sprängämnen.

Ni skall efter kursen ha sådana kunskaper som ger er möjlighet att arbeta som föreståndare för mobil tillverkning samt vara föreståndare för förvaring av explosiva varor.

Meningen med kursen är att ge er en grundläggande utbildning så att ni skall kunna gå in i rollen som föreståndare för mobil tillverkning.

Detta kommer vi att behandla i kursen:

  • Lagstiftning och föreskrifter kommer att gås igenom.
  • Beskrivning av mobila enheter och riskerna med tillverkning och underhåll.
  • Riskbedömningar och förebyggande arbete.
  • Explosivämnen och tändämnes livslängd.
  • Grundläggande pyroteknik & explosivämneskunskap.
  • Samförvaring, mängder, transporter m.m.
  • Praktiska övningar.

 

ADR-kurser.

ADR – 1.3 utbildning Transport av ”värdeberäknad mängd”

 8 lektioner


ADR grundkurs + klass I (sprängämnen) 

32 lektioner

Utbildningen ger dig efter godkänt prov rätten att frakta farligt gods som styckegods

 


Säkerhetsrådgivning.

Transporter över 1000 riskpoäng

Vid frågor kontakta Bengt Sjöström – 070-319 11 43