GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som började gälla den 25 maj 2018 och ersatte den svenska personuppgiftslagen. Även om mycket är sig likt ställs det nu högre krav på hur företag samlar in och behandlar dina personuppgifter. 

Vi värnar om din integritet

Vi värnar om din integritet och är därför mycket försiktiga när vi behandlar dina personuppgifter. På den här sidan kan du läsa om hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Det är viktigt att du tar del av informationen och om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vad är en personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet är personuppgifter. Även foton och ljudupptagningar på individer kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Varifrån hämtar vi personuppgifter

Personuppgifterna hämtas från dig när du tecknar avtal med oss eller genom andra kontakter mellan dig och Explosiv Utbildning. Det kan till exempel vara genom webbformulär, e-post, kommunikation på papper eller telefonsamtal som spelas in.

Vi kan även få personuppgifter från andra, exempelvis din arbetsgivare eller från andra samarbetspartners. Därutöver inhämtar vi personuppgifter vid behov från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig

Explosiv Utbildning behandlar personuppgifter om dig i de fall du har varit eller skall bli kursdeltagare, beställare av kurser, om du varit webbplatsbesökare eller dylikt.

De personuppgifter som behandlas är exempelvis namn, kontaktuppgifter, personnummer, uppgifter om yrke och kompetenser därinom, Vi behandlar även onlineidentifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande.

Nödvändiga personuppgifter för att kunna ingå avtal eller följa gällande lagar.

Provresultat, genomgångna kurser, äldre kompetensbevis till vilka utförande av nya kompetensbevis legat till grund för, praktikintyg, osv.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består, annat åtagande eller rättsligt anspråk kan göras gällande och därefter i högst tio år utöver innevarande år. I vissa fall kan uppgifterna komma att sparas längre tid på grund av annan lagstiftning.

Vilka kan vi komma att dela personuppgifter med?

Explosiv Utbildning kommer aldrig att sälja dina personuppgifter. Däremot kan vi lämna ut personuppgifter till andra bolag som exempelvis skall utföra utbildning åt Explosiv Utbildning, Därutöver kan dina personuppgifter lämnas ut till myndigheter, om fråga uppkommer om exempelvis genomförd utbildning för tillstånd att inhandla varor som kräver specialistkunskap, exempelvis sprängämnen. I samband med tvister och andra förfaranden för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk kan personuppgifter också komma att lämnas ut till domstolar, nämnder och motparter. Den rättsliga grunden för att lämna personuppgifter till andra bolag är för att kunna fullgöra våra avtal med dig, eller rättslig förpliktelse om vi är skyldiga enligt lag. I vissa fall kan det även vara en intresseavvägning, till exempel Explosiv Utbildnings berättigade intresse att marknadsföra produkter och tjänster för er kompetenspåbyggnad.

Radering – ”Rätten att bli bortglömd”

Under vissa förutsättningar kan du begära att uppgifter om dig raderas när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlades in. Vi tar bort uppgifter om dig när dessa inte längre behövs, men kan på grund av annan lagstiftning vara skyldiga att spara data om dig för att uppfylla lagkrav.

Registerutdrag

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar, eller har tillgång till, om dig (registerutdrag). För att ingen annan ska kunna ges tillgång till dina uppgifter måste du identifiera dig när du begär registerutdrag.

För att begära ett registerutdrag kan du skicka ett meddelande till oss via vår hemsida, via post, e-post eller telefon. Vi kommer att kräva legitimering.